Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na:

„Modernizację strony CTO S.A. (cto.gda.pl) oraz mechanizmów jej pozycjonowania
przez okres od 01.04.2019 do 31.12.2020 r.”

Termin składania ofert upływa dnia 14 marca 2019 r. godz. 15.00.

Termin ważności oferty: 31.03.2019r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Kryterium oceny ofert: zaoferowana cena 60% i doświadczenie 40%

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez czas trwania umowy.

Wadium nie jest wymagane.

Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem, do którego stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego zapytania oraz unieważnienia postępowania na każdym prowadzonym etapie, bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy