Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na:

„Zakup 200 licencji na program antywirusowy CylancePROTECT Standard na okres 1 roku wraz ze wsparciem technicznym na ten okres”

Termin składania ofert upływa dnia 23 luty 2019 r. godz. 13.00.

Termin ważności oferty: 28.02.2019r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Kryterium oceny ofert: zaoferowana cena 100%

Termin wykonania zamówienia: do 25.02.2019r.

Wadium nie jest wymagane.

Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem, do którego stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego zapytania oraz unieważnienia postępowania na każdym prowadzonym etapie, bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy


Informujemy, że w wyniku ww. postępowania przetargowego została wybrana oferta firmy VIDA Andrzej Tarasek z siedzibą w Katowicach.