Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na:

„Opiekę techniczną na 3 szt. licencji oprogramowania NX w konfiguracji: NX Mach 3 Industrial Design (Sold To: 1357305)”

Termin składania ofert upływa dnia 15 luty 2019 r. godz. 11.00.

Termin ważności oferty: 28.02.2019r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Kryterium oceny ofert: zaoferowana cena 100%

Termin wykonania zamówienia – 7 dni od daty złożenia zamówienia.

Wadium nie jest wymagane.

Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem, do którego stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego zapytania oraz unieważnienia postępowania na każdym prowadzonym etapie, bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy


  Informujemy, że w wyniku ww. postępowania przetargowego została wybrana oferta firmy GM System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.