Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Wynajem części powierzchni elewacji na ścianie południowej budynku CTO S.A. („Zieleniak”),
celem umieszczenia reklamy"

Termin składania ofert upływa dnia 8 lutego 2019 r. godz. 14.00

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Cena wywoławcza: 38 000,00 PLN netto / m-c.

Kryterium oceny ofert: zaoferowana cena najmu 100%

Przewidywany okres realizacji umowy: 01.04.2019r. - 31.03.2020r.

Wadium: 40 000,00 PLN netto wpłacone do dnia 7 lutego 2019 r.

Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem, do którego stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym prowadzonym etapie, bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:

Warunki przetargowe

Wzór umowy

Załącznik do wzoru umowy

   Oświadczenie