Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Wynajem części powierzchni elewacji na ścianie południowej budynku CTO S.A. („Zieleniak”),
celem umieszczenia reklamy"

Termin składania ofert upływa dnia 8 styczeń 2019 godz. 14.00

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Cena wywoławcza: 38 000,00 PLN netto / m-c.

Kryterium oceny ofert: zaoferowana cena najmu 100%

Przewidywany okres realizacji umowy: 01.03.2019r. - 31.03.2020r.

Wadium: brak.

Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem, do którego stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym prowadzonym etapie, bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:

Warunki przetargowe

Wzór umowy

Załącznik do umowy


Zgodnie z treścią punktu 13 Warunków Przetargowych z dn. 21.12.2018r.postanowiono unieważnić ww. postępowanie przetargowe bez podawania przyczyny.