Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na:

„Modernizację systemu klimatyzacji w północnej stronie części niskiej budynku biurowego "Zieleniak"
zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie1”

Zakres prac:

- dostawa i montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji;
- wykonanie instalacji chłodniczej oraz próba jej szczelności;
- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin oraz próba jej szczelności;
- napełnienie czynnikiem chłodniczym;
- wykonanie instalacji sterującej pracą urządzeń;
- wykonanie, doprowadzenie i podłączenie instalacji elektrycznej zasilającej do montowanych urządzeń z istniejącej rozdzielni elektr.;
- rozruch i regulacja;
- przeglądy gwarancyjne urządzeń wraz z ewentualną wymianą filtrów przez okres gwarancji, jednakże nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Termin składania ofert upływa dnia 20 grudnia 2018 r. godz. 12.00.

Termin ważności oferty: 31.12.2018 r.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.01.2019 r.

Kryterium oceny ofert w każdej części: zaoferowana cena 100%

Wadium nie jest wymagane.

Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem, do którego stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego zapytania oraz unieważnienia postępowania na każdym prowadzonym etapie, bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Rzut parteru oraz pierwszego piętra

Formularz ofertowy


Informujemy, że w wyniku ww. postępowania przetargowego została wybrana oferta firmy Perfect Line Jacek Noskowski z siedzibą w Sopocie.