Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na:

„Dostawę czasopism i prasy codziennej w prenumeracie na 2019 rok”

Postępowanie obejmuje dwie części:

Część 1 - Dostawa czasopism zagranicznych w prenumeracie na 2019.

Część 2 - Dostawa czasopism krajowych i prasy codziennej w prenumeracie na 2019.

Termin składania ofert upływa dnia 14 grudnia 2018 r. godz. 13.00.

Termin ważności oferty: 31.12.2018 r.

Kryterium oceny ofert w każdej części: zaoferowana cena 100%

Termin wykonania zamówienia – sukcesywnie przez 2019 rok.

Wadium nie jest wymagane.

Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem, do którego stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego zapytania oraz unieważnienia postępowania na każdym prowadzonym etapie, bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy - czasopisma zagraniczne

Formularz ofertowy - czasopisma krajowe i prasa codzienna

Projekt umowy - dostawa czasopism zagranicznych

Projekt umowy - dostawa czasopism krajowych i prasy codziennej


Informujemy, że w wyniku ww. postępowania przetargowego zostały wybrane następujące oferty:
- Część 1: prenumerata czasopism zagranicznych: firma EBSCO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Część 2: prenumerata czasopism krajowych i prasy codziennej: firma Garmond Press S.A. z siedzibą w Warszawie.