Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na:

„Dostawę klastra obliczeniowego zbudowanego z 2 szt. dwuprocesorowych serwerów obliczeniowych”

Termin składania ofert upływa dnia 10 sierpnia 2018 r. godz. 14.00.

Termin ważności oferty: 24.08.2018r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Kryterium oceny ofert: zaoferowana cena 100%

Termin wykonania zamówienia – 2 tygodnie od daty przekazania zlecenia.

Wadium nie jest wymagane.

Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem, do którego stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego zapytania oraz unieważnienia postępowania na każdym prowadzonym etapie, bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy


W związku z ogłoszonym postępowaniem jak wyżej, w trybie przetargu ofertowego, wpłynęły trzy, ważne oferty od następujących firm:
- System Data Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Mielec,
- Gigaserwer Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Świątniki Górne,
- NGE Polska Sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku

Mając na względzie kryterium oceny, do dalszego procedowania została przekazana oferta firmy Gigaserwer Sp. z o.o.