Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na:

Mycie zewnętrznych powierzchni okiennych i elewacji w budynkach Centrum Techniki Okrętowej S.A.

Termin składania ofert upływa dnia 11 maja 2017 godz. 14.00.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Kryterium oceny ofert: zaoferowana cena 100%

Termin wykonania zamówienia – do 30.06.2018r. / 15.09.2018r.

Wadium nie jest wymagane.

Niniejszy przetarg nieograniczony nie jest postępowaniem, do którego stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania i unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy