Centrum Techniki Okrętowej S.A. prowadzi: 

 

- Archiwum zakładowe;

- Archiwum norm;

- Archiwum akt osobowych;

- Kancelarię niejawną;

- Rejestr projektów celowych;

- Rejestr projektów badawczych;

- Rejestr projektów rozwojowych;

- Rejestr projektów międzynarodowych współfinansowanych;

- Rejestr projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych.

 

Udostępnienie informacji odbywa się na wniosek, zgodnie z zapisami ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.2016.1764 t.j. z dnia 2016.10.26).