Majątek Spółki na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE

WARTOŚĆ W ZŁ

Aktywa trwałe 28 738 053,27
Aktywa obrotowe 28 235 486,15
Razem aktywa 56 973 539,42
Kapitał własny
w tym kapitał podstawowy
35 825 229,77
15 500 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe             10 872 764,12
   
Przychody ze sprzedaży 33 809 125,79
Zysk z działalności operacyjnej 5 150 238,92
Zysk przed opodatkowaniem 4 771 439,56
Zysk netto 3 946 613,81
   
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -3 456 505,22
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej    -1 319 418,33
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 633 289,14