Organami Centrum Techniki Okrętowej S.A. są:

- Zarząd,

- Rada Nadzorcza,

- Walne Zgromadzenie.

 

Władze Spółki działają w oparciu o Statut oraz uchwalone we właściwym trybie regulaminy i podjęte uchwały.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

 

Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Nr 52/VI/2018 z dnia 26 października 2018 r., na stanowisko Prezesa Zarządu Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku VII kadencji został powołany Pan Zbigniew Karpiński. Uchwała weszła w życie 31 października 2018 roku.

 

W Spółce funkcjonują dwie prokury, które mają charakter samoistny i zgodnie ze Statutem Spółki obejmują umocowanie dla prokurentów do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Centrum Techniki Okrętowej S.A. Prokury sprawują:

- Pani Danuta Kowalska, Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy;

- Pan Leszek Wilczyński, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju.

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Skład Rady Nadzorczej Spółki

VI kadencji przedstawia się następująco:

1. Pan Paweł Figarski

2. Pani Dorota Jędrzejczyk-Okońska

3. Pan Andrzej Cieszyński

4. Pan Dariusz Latowski

5. Pan Grzegorz Bonk

– Przewodniczący Rady Nadzorczej

– Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

– Sekretarz Rady Nadzorczej

– Członek Rady Nadzorczej

– Członek Rady Nadzorczej

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji zostały powołane Uchwałą Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2017 r. oraz Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 stycznia 2019 r.

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Skarb Państwa - jedyny akcjonariusz Spółki - reprezentowany przez Ministra ds. Gospodarki Morskiej

i Żeglugi Śródlądowej.